Nox App Player 已停止工作解决办法

报错:Nox App Player 已停止工作解决办法

 解决办法1:查看自己的电脑是否有两个显卡(其中一个是AMD的),如果有的话暂时将AMD显卡禁用,之后在启动模拟器进行尝试。

                                                                     电脑查看显卡教程点击这里哦


解决办法2:尝试升级显卡驱动,百度下载驱动精灵,备份当前显卡驱动,然后升级显卡驱动,如果驱动为最新版,建议降级三个版本进行尝试。


解决办法3:按照下列地址查看一下是否有设置虚拟内存。地址:点击查看是否有设置虚拟内存
如果未设置请设置虚拟内存, 建议设置内存的1.5倍以上,即可解决这个问题。